Kodex jednání zasilatele

Kodex jednání zasilatele

Článek 1 – Poslání Kodexu

Zasílatelé sdružení ve Svazu spedice a logistiky České republiky se dohodli, že budou dodržovat ustanovení tohoto Kodexu zejména s cílem udržovat korektní obchodní vztahy členů Svazu spedice a logistiky ČR s jejich zákazníky a dodavateli služeb i mezi členy navzájem, posilovat důvěru veřejnosti k profesi zasílatele především tím, že již samotné členství ve Svazu musí být zárukou odborné úrovně, spolehlivosti a vysoké kvality veškerých zasílatelských i doplňkových služeb, hájit a chránit zájmy členů Svazu spedice a logistiky ve vztahu k obchodním partnerům, orgánům státní správy a dalším subjektům.

Článek 2 – Zásady chování a jednání zasílatele

Ve vzájemném vztahu se řídí členové Svazu spedice a logistiky zejména těmito zásadami:

 • obchodní soutěž mezi sebou vedou čestným a poctivým způsobem,
 • respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodní zvyklosti,
 • vyvarují se šíření nepravdivých, neúplných či zkreslených informací o svých konkurentech a jejich zaměstnancích,
 • reklamu vedou pravdivě a v souladu se zásadami čestné soutěže.

 
Členové Svazu spedice a logistiky přijímají zejména tyto závazky:

 • dodržovat stanovy Svazu, ustanovení Všeobecných zasílatelských podmínek Svazu a dalších základních dokumentů schválených valnou hromadou Svazu,
 • uzavírat odpovídající pojištění odpovědnosti zasílatele,
 • vyvarují se šíření nepravdivých, neúplných či zkreslených informací o svých konkurentech a jejich zaměstnancích,
 • reklamu vedou pravdivě a v souladu se zásadami čestné soutěže.

 
Při jednání s obchodními partnery se členové Svazu řídí především těmito zásadami:

 • uplatňování zdvořilého a korektního přístupu k obchodním partnerům, k sobě navzájem i ke svým zaměstnancům,
 • řádné uzavírání zasílatelských i jiných smluv s přesným stanovením dodacích, platebních a dalších základních podmínek,
 • dodržování platných právních norem českého právního řádu i podmínek mezinárodních smluv a dohod,
 • respektování oprávněných nároků i obchodních zájmů partnerů a obchodního tajemství,
 • řádné plnění veškerých závazků plynoucích z uzavřených smluv.

 
Článek 3 – Závěrečná ustanovení

Zvláště hrubé nebo opakované porušování zásad tohoto Kodexu je důvodem k vyloučení člena ze Svazu rozhodnutím valné hromady Svazu.

Toto znění Kodexu bylo schválenou valnou hromadou Svazu spedice a logistiky ČR dne 22.3.2000.